مس با استفاده از الکترولیز معمولاً از سنگ معدن خارج نمی شود