شناورسازی سرب و روی از سرب در سنگ معدن پیریت روی در