مشکلات بازار صنعتی شمال برای تجهیزات سنگین در منطقه کردستان