چگونه می توانم تو را نان و غلات و حبوبات با سنگ آهک