و قطعات و استفاده از آن ساختار دیافراگم آسیاب گلوله