که در آن به خرید یک چرخ اجلاس سران در سنگاپور مواد افزودنی