که در آن معدن است به عنوان مواد اولیه در صنعت استفاده می شود