تثبیت خاک پنبه سیاه با استفاده از گرد و غبار سنگ شکن