عمومی از کارخانه خرد کردن در کارخانه انتقال زغال سنگ خارج است