چرخ با تجهیزات مغناطیسی است که آهن را جدا از مواد دیگر