از ساخت و ساز و تجهیزات معدن شرکت های سنگین در غنا تعادل مواد