عواملی که رسانه های سنگ زنی نسبت سنگ به تحت تاثیر قرار