آدرس تولید کنندگان سنگ فسفات برای کود از شرق میانه