تولید کنندگان طبقه بندی مارپیچ از سنگ کائولن در سنگال استفاده می کنند