مقاومت در برابر فرار از گاو جنوب آفریقا را بهبود می بخشد