سنگ و معادن سنگ را به ابزار شده است حجم 5 میلی متر است