اصلاح سنگ معدن مس نرم افزار زمین دارای جدار سیلیسی