کارایی بالا با دوام کارخانه نورد توپ با تأیید شده است