چه کارخانه جان استوات در مورد اصل ابزار تعریف می کند