تأثیر بزرگی برای خط تولید بهره برداری گیاهان پانسمان سنگ