مردان خوب توپ را روی گوه سنگ شکن زمستان اجرا مس بزرگ است