ملاحظات طراحی برای سنگ شکن مخروط شکافنده برای زیست توده چوبی